Kontaktai ir kita informacija   

Primus Insurance Brokers, UAB rekvizitai:

Įmonės kodas                      

           135600365                          

Įmonės telefono nr.

Įmonės el. paštas

Kiti mūsų kontaktai: 

Naujos užklausos         

Klientų aptarnavimas

Direktorė     

Teisinė Infromacija

Bendroji teisinė infromacija

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos teisinį reguliavimą (Civilinio Kodekso 6.993 str., Draudimo įstatymo 93, 116 str., 2018-06-12 Lietuvos banko valdybos nutarimą Nr. 03-91) teikiame Jums šią informaciją apie mūsų draudimo brokerių bendrovę (toliau – Bendrovė).  

Bendrovės pavadinimas, įmonės kodas ir registracijos adresas: 

Primus Insurance Brokers, UAB, 135600365,  Prancūzų g. 110, LT-44414 Kaunas

Registras, kuriame Bendrovė yra registruota: 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, www.registrucentras.lt

Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių bendrovių sąrašas: 

Lietuvos banko tinklalapis www.lb.lt.

Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis:

Jokia Bendrovės akcijų ar kita kapitalo dalis nepriklauso nė vienai draudimo bendrovei ar draudimo bendrovę patronuojančiai įmonei. Bendrovės valdymui jokia forma nedaro įtakos nė viena draudimo bendrovė ar draudimo bendrovę patronuojanti įmonė. Bendrovė neturi jokios draudimo bendrovės akcijų ar kitų kapitalo dalių ir (ar) įtakos tiesioginiam ar netiesioginiam jos valdymui.

Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo brokerių veiklos

Skundą dėl Bendrovės veiklos ir/ar žalos atlyginimo galima pateikti Bendrovės direktorei (žemiau nurodyta tvarka), Lietuvos bankui bei teismui įstatymų nustatyta tvarka. Skundą dėl Bendrovės darbuotojų – draudimo brokerių veiklos ir jų profesinės etikos pažeidimo galima pateikti Draudimo brokerių rūmams www.dbr.lt.

Skundų ir ginčų su Bendrove nagrinėjimo  neteismine tvarka procedūra:

Jei manote, kad Bendrovė pažeidė Jūsų teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš draudimo sutarčių arba su jomis susijusių teisinių santykių, ir ketinate dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką (pagal Lietuvos banko įstatymo 47 str. 4 d.) privale raštu kreiptis į Bedrovę, nurodant ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kreiptis galite el. paštu info@pib.lt. Jūsų kreipimasis bus išnagrinėtas per 15 darbo dienų nuo gavimo dienos – išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Bendrovė Jums išsiųs negalutinį atsakymą, aiškiai nurodžiusi atsakymo į Jūsų kreipimąsi vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio gausite galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinį atsakymą gausite ne vėliau nei per 35 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Skundo nagrinėjimas yra nemokamas.

Jei Jūs esate vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams (nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo paslauga dėl kurios kilo ginčas), ir Bendrovė netenkina Jūsų reikalavimų arba tenkina juos iš dalies, turite teisę neteismine tvarka kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo bei Lietuvos banko valdybos patvirtinto Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Jei Bendrovė netenkina Jūsų reikalavimų arba tenkina juos iš dalies, taip pat turite teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

Rekomendacija

Bendrovė Jums neteiks rekomendacijos dėl draudimo produktų, išskyrus atvejus, kai raštiškame pasiūlyme bus nurodyta kitaip.

Atlygis už draudimo tarpininkavimo paslaugas

Bendrovė, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais nurodo, kad atlygį už draudimo tarpininkavimo paslaugas gauna iš draudiko komisinio atlygio forma. Bedndrovė visais atvejais Jus informuos prieš draudimo sutarties sudarymą, jei Bendrovės gaunamą atlygį sumokėsite tiesiogiai Jūs, arba tuomet, kai gaunamas kitos rūšies atlygis yra ekonominė nauda, susijusi su draudimo sutartimi.

 Konsultavimo pobūdis

Bendrovė veikia kaip draudimo tarpininkas - draudimo brokerių bendrovė, vykdanti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens), tiek ir draudimo bendrovės (draudiko) pavedimu. Bet kuriuo atveju Bendrovė visais atvejais veikia išimtinai kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) interesais. Pavadinimus ir kitą informaciją apie draudimo įmones (draudikus), su kuriomis bendradarbiaujame, Jums pateiks Jus aptarnajantis darbuotojas.

Informacija draudėjui, kurią pagal Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas sudarant draudimo sutartį

Sudarant draudimo sutartį klientui privaloma pateikti šią informaciją: draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, draudiko padalinio ar atstovo adresą, iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus bei kitas draudimo sutarties sąlygas. Visą šią informaciją Jūs galite rasti Jums pateikiamose konkrečios draudimo rūšies taisyklėse (kurios taip pat yra viešai prieinamos draudimo bendrovių el. tinklapiuose) ir draudimo sutartyje (polise), kita draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose esanti informacija pateikiama www.lb.lt. Bendrovė rekomenduoja detaliai susipažinti su siūlomų draudimo produktų draudimo taisyklėmis, kuriose yra detaliai aptariamos draudėjo (t.y. Jūsų) teisės ir pareigos, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai, draudko teisės draudėjo pareigų pažeidimo atveju. Draudėjui pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudikas turi teisę teisės aktuose bei draudimo sutartyje (tame tarpe – draudimo taisyklėse) nustatytomis sąlygomis ir tvarka laikyti draudimo sutartį nutrūkusia, sustabdyti draudimo apsaugos galiojimą, pasiūlyti pakeisti draudimo sutartį, nutraukti draudimo sutartį prieš terminą, reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti ir (ar) taikyti kitas draudimo sutartyje numatytas priemones.

Draudimo sutartims taikoma teisė

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja Bendrovė, taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jei raštiškame pasiūlyme arba draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūsų asmens duomenys mūsų Bendrovėje tvarkomi draudimo tarpininkavimo tikslu (t.y. siekiant įvertinti Jūsų draudimo poreikius, pateikti Jums aktualius draudimo pasiūlymus, tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį bei ją administruojant) taip pat siekiant užtikrinti savo teisėtus interesus bei vystyti savo teikiamas paslaugas. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą.

 Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas arba kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojas.

1.      Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas, kai:

1.1.   Vertina Jūsų draudimo poreikius. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įvertinti Jūsų draudimo poreikius ir pateikti aktualius ir Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus. 

1.2.   Administruoja Jūsų sudarytą draudimo sutartį. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t. y. sekti Jūsų draudimo poliso galiojimo terminą, įmokų mokėjimą bei atlikti kitus administravimo veiksmus.

1.3.   Siūlo savo paslaugas Jums. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją apie Mūsų paslaugas, taip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų.

1.4.   Saugo savo teises ir interesus. Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises, pvz., teikiant Jūsų duomenis teismui, antstoliui, Mus atstovaujančiam teisininkui ar kitam asmeniui.

1.5.   Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę. Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kai įmanoma, nuasmeninus, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, pvz., naudojimo įpročių ir tendencijų analizei, siekiant pažinti klientą, jo lūkesčius, vystyti paslaugas.

Šiuo atveju, t. y. kai Bendrovė yra Jūsų asmens duomenų valdytojas, Bendrovė veikia savarankiškai, negaudama draudiko pavedimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.  

2.      Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojas, kai:

2.1.   Teikia Jums draudimo pasiūlymus draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad pateiktume Jūsų poreikius geriausiai atitinkančius pasiūlymus.   

2.2.   Tarpininkavimas sudarant draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko draudikų pavedimu ir tik draudimo tikslais, draudimo pasiūlymams pateikti ir (arba) draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami draudikams tik tokia apimtimi ir tik tiek, kiek būtina Bendrovės funkcijoms atlikti, t. y. pateikti Jūsų poreikius geriausiai atitinkantį draudimo produktą ir tarpininkauti Jums sudarant sutartį.

Šiuo atveju, t. y. kai Bendrovė yra Jūsų asmens duomenų tvarkytojas, Bendrovė veikia draudikų (Jūsų asmens duomenų valdytojų) pavedimu ir kontrole.  

Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, siekdama įvertinti Jūsų draudimo poreikius, administruodama draudimo sutartį, siekdama Jums pasiūlyti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais tvarkys toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis:

1.      Jūsų identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, atsiskaitomoji banko sąskaita, banko pavadinimas, tinklalapio adresas, veiklos pobūdis ir kategorija, kliento statusas);

2.      Draudžiamo objekto identifikacinius duomenis (draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, transporto priemonės registracijos liudijimo kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, tp variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą);

3.      Draudimo poliso duomenis (draudimo rūšis, draudimo poliso serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo poliso termino pasibaigimo data, kliento suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudiko pavadinimas);

4.      Draudimo įmokos apmokėjimo bei sąskaitos duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas);

5.      Mūsų suformuotos ataskaitos draudikams (Duomenų valdytojams) (poliso numeris, data, draudimo rūšis, draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas, sumokėtos/nesumokėtos įmokos, kokiu būdu sumokėtos įmokos (grynaisiais, pavedimu, kortele)).

 

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytojas, siekiant Jums pateikti Jūsų poreikius atitinkančius draudimo pasiūlymus bei tarpininkaujant Jums sudarant draudimo sutartį, tvarkys toliau nurodytus Jūsų ir su Jumis susijusių asmenų (pvz.: naudos gavėjų) asmens duomenis: 

1.      Jūsų ir Jūsų atstovo identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo – pareigos, vardas, pavardė);

2.      Jūsų ir Jūsų atstovo kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas);

3.     Draudimo įmokos apmokėjimo bei sąskaitos prašymo duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, draudėjo skolos dydis, suteiktos nuolaidos sumos dydis);

4.     Draudžiamo objekto identifikacinius duomenis (draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., objekto paskirtis, statybos būdas, medžiagos tipas, statybos metai, plotas, transporto priemonės registracijos liudijimo kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, tp variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, paskirtis, durų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, transporto priemonės naudotojo vardas, pavardė, techninio paso data);

5.      Apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis (apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris (į kurią turi būti išmokėta draudimo išmoka), dokumento pavadinimas);

6.      Draudžiamo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);

7.      Draudimo sutarties/draudimo poliso duomenis (išskaitos dydis, rizikos faktoriai, apdraustos rizikos, draudimo laikotarpis, draudimo vieta, draudimo suma, draudimo išskaitos dydis, draudimo įmokos dydis, draudimo liudijimo numeris, liudijimo ID numeris, draudimo rizikos rūšis/grupė, draudimo grupė, draudimo galiojimo teritorija, draudimo poliso išdavimo data, draudžiamieji įvykiai, vairavimo stažas, ar sutartis sudaryta tarpininkaujant Bendrovei, draudimo variantai, draudimo apsaugos papildomos sąlygos, kelionės tikslas, vykimo šalies pavadinimas, rizikos grupė, atliktų mokėjimų skaičius, apdraustųjų skaičius, papildoma rizika, draudimo sutarties numeris, nepanaudotų pinigų likučio dydis, ar nutraukiant draudimo sutartį įmoka bus užskaitoma, pastatų draudimo variantas);

8.      Informacija apie Jūsų skolinius įsipareigojimus (duomenys apie polisų galiojimą (galiojantis/negaliojantis/sustabdyta apsauga/nutrauktas, skolos dydis).

Asmens duomenų šaltinis

Bendrovė, veikdama ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškai), trečiųjų asmenų (pvz.: draudimo bendrovių ir kt.), iš viešų šaltinių (pvz., iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro).

Asmens duomenų gavėjai

Bendrovė pasiūlymo Jums pateikimo, draudimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo/administravimo tikslu (veikdama ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas) Jūsų Asmens duomenis perduoda draudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą vykdančioms bendrovėms. Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Bendrovei, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz.: antstoliams, teisininkams ir kt.).

Asmens duomenų saugojimo terminas

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, draudimo dokumentus (pvz.: pasiūlymas draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo polisas, draudimo sutarties nutraukimo ir nepanaudotos įmokos užskaitymo/grąžinimo prašymas ir kt.), išskyrus draudimo sutartį, saugoja viso sutarties galiojimo metu ir 1 metus (pasibaigus draudimo galiojimui), po to, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti Jūsų Asmens duomenų, yra saugiai sunaikinami. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, draudimo sutartis saugo visą sutarties galiojimo laiką ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo, po to, jeigu neturi teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, saugiai sunaikina. Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytojas, nesaugo asmens duomenų, kadangi juos saugo draudikai (duomenų valdytojai), kurie ir nustato duomenų saugojimo terminus.   

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasi duomenų valdytojų (draudikų) nurodymais.

Jūsų teisės

Tais atvejais, kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytojas, Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu info@pib.lt su prašymu susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, ištaisyti netikslius asmens duomenis, ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, perkelti asmens duomenis, atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau, pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Visus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių duomenų nebus galimybės sudaryti draudimo sutarties. Prieštaraudami, kad Bendrovė netvarkytų asmens duomenų nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Bendrovės pateiktų anketų ir klausimynų. Prieštarauti dėl asmens duomenų tvarkymo galėsite ir vėliau Bendrovę informuodami el. pašto adresu info@pib.lt. Jums nepasirašius anketos ar prieštaraujant dėl asmens duomenų tvarkymo, Bendrovė neteiks tarpininkavimo paslaugų, dėl ko nebus sudaryta draudimo sutartis.

Tais atvejais, kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytojas, Jūs turite teisę dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (teisės susipažinti su savo duomenimis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, ištaisyti netikslius ir ištrinti bei apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir kt.) kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu info@pib.lt. Bendrovė Jūsų prašymus perduos Jūsų asmens duomenų valdytojui (draudikui su kuriuo esate sudaręs sutartį ir dėl kurios kreipiatės siekdama(s) įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises), kad šis suteiktų Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises. Bendrovė dės visas pastangas, siekdamas bendradarbiauti su duomenų valdytoju tam, kad būtų apgintos Jūsų teisės. Dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Asmenys (apdraustieji, naudos gavėjai, draudžiamojo turto savininkai), kurių asmens duomenis Jūs pateikiate anketoje/klausimyne, Bendrovės nebuvo ir nebus supažindinti su pranešime Jums dėl asmens duomenų tvarkymu nurodytu jų asmens duomenų tvarkymu, nes šis tvarkymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 95 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, kad Bendrovė, sudarydama ir vykdydama draudimo sutartį, turi teisę tvarkyti apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenis be jų sutikimo.

info@pib.lt
+370 600 275 99